අනතුර

 

මත් වූයෙමි
මත්ව සිටිමි
මත් වන්නෙමි
ඔබෙන්ම පමනක්….

Written By:

 

 

 

 

Rtr. Shamalky Fernando
(Co-Director of Environment Services 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Geesha Gamage
(Junior Blog Team Member 2023-24)

 

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mandini Gabadage

Touching! ❤️