අමාවක සඳ…..

 

වලාකුළකින් මිදුණු සඳකට
ලලාවම ලෙම් බැඳි අඳුරු රැයක තුළ,
අමාවක සඳ ඔබට ෙමණයි
ලෙමින් බැඳුලේ මලේ හදවත…

Written By:-


W. S. T. S Fonseka
University of Colombo

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments