අවසන් තේවාව

තෙවාවත් අහවරය,
මල්ලි මමත් නුඹ එන තුරු
වැව රවුමේ මග බලන්,
නමුත් නුඹ යළි කිසිදා
නාවේ ඇයි ද අප්පච්චී…

Written By:

 

 

 

 

Sathsarani Jayawickrame
Ocean University of Sri Lanka

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Mufaza Mueen
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. M.I. Fathima
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Naduni Anjana
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sulaa

Yep! Splendid as always. Um feeling so happy for you Vish. If you ever met my Friend “සිදෙල්”, tell her that she is so strong and she always had that beautiful heart. Good luck Vish ❤️ @Sathsarani Jayawickrama.