ආදරය දෙව්ලොවක් පියනැගුම අසීරුම

 

ඉතින් ආදරය කරන ආදරය ගැන දන්න, ඒ වගේම ආදරය ප්‍රතික්ෂේප කරන හැමෝම……
අහන්න, මේ මගේ වදන්…

Written By: –

 

 

 

 

Himali Herath
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Lakna Harindi
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments