ඔයා; ඔයා වෙනුවෙන්…

 

හිත පාරවනා මතක පිටු අස්සේ,
නිදි නැති නෙතු පියන් අතරින්,
නුඹෙ රුව සෙව්වා සද නැති මේ අමාවක රැයෙත්…

Written By:

 

 

 

 

Rtr. Zahra Zuhri
(Vice President 2023-24)

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Shamalky Fernando
(Co-Director of Environment Services 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. M.I. Fathima
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Naduni Anjana
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments