කරකාර සිහින

 

ලෝකය දනී ශෝකය පෙමෙහි
කවියෙකු දනී ශෘන්ගාර රස පෙමෙහි
පෙම්වතුන් දනී සියල්ල අත්විඳිනායුරු පෙමෙහි….

Written By: –

 

 

 

 

Nirasha Henadeerage
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Sethmi Navoda
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Lakna Harindi
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mandini Gabadage

Nice one! ❤️✨