කවියෙකුට ඕනෙම ද කවි නිමිත්තක්

 

හදේ කැලතෙන හැගුම් සමුදායන්
පද වැලක් ලෙසින් වේදිකා ගත කරන එක හැර
කවියෙකුට වෙන වැඩක් තියේවිද…

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments