කවිය නුඹ….

 

ජිවිතය නම් සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථයේ මා නිවාලන මගේ ප්‍රේමයේ කවිය නුඹයි……

Written By: –

 

 

 

 

Nirasha Henadeerage
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Lakna Harindi
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments