කවි නොලියවෙන දහක් ජිවිත…

කවි නොලියනා…
කවි නොලියවෙනා…
එවන් ජීවිත…

Written By:-


Rtr. Nirushika Sandeepani
(General Member – 2022-23)

Spread the love
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ZaRa

ඒ වචන… 🔥😍

Upeshi Wijesinghe

❤️