කාර්තුමය සාරාංශය – දෙවන කාර්තුව 2022-23

 

RACUOCFMF පවුල තුළ අපගේ ජයග්‍රහණ, වික්‍රමාන්විතයන්, සම්පූර්ණ කාර්තුවක මතකයන්! 02 වන කාර්තුව සඳහා වන අපගේ නිල පුවත් පත්‍රිකාව, The Round Up – Q2 සඳහා අපි ආඩම්බරයෙන් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නෙමු!

ඔබට කාර්තුව තුළ කිසියම් දෙයක් මග හැරී ඇත්නම් ක්ලික් කිරීමක් දෙන්න: bit.ly/RoundUpQ2_Sin_FMF

Click here for the English Magazine
Click here for the Tamil Magazine

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments