කැදැල්ලෙන් ඉගිල ගිය පුංචි කුරුල්ලෝ…

 

හේතුවක් නොකියම හැර යාම කෙතෙක් අසාධාරණ ද යන්න දැන ගන්න… හේතුවක් නොදැනම තනි වූ පෙම් හදවතක සෝ සුසුම් රැල්ලකට සවන් යොමන්න…

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Nirushika Sandeepani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments