ජීවිතය නම් මෙයද?

 

මිනිසුන්,
පරිජ්ජේදයෙන් … පරිජ්ජේදයට,
අවසානය දක්වාම හුස්ම ගැනීමට,
හේතුවක් සොයයි…

Written By:

 

 

 

 

Rtr. Isuri Nawanjani
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Shamalky Fernando
(Co-Director of Environment Services 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. M.I. Fathima
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Naduni Anjana
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments