තනිවුණ මගේ පෙම් කවිය

 

වචන සවිය කරගත් මුල් කවියක,
වචන අතර මුසපත් වියහැකිය…

Written By:

 

 

 

 

Chethana Nethrangi
SLIATE – Dehiwala
(Junior University)

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Shamalky Fernando
(Co-Director of Environment Services 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. M.I. Fathima
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Naduni Anjana
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments