තරුවක් එනවද අහසේ පායා

 

හීන මල් පොදි බැදන්
මේ යන ගමනේ,
රවන ගොරවනා නන්නාදුනන මිනිසුන් අතරේ පොඩි ඉඩක් දෙන්න,
ඔයා,ඔයා වෙනුවෙන් ….

Written By:

 

 

 

 

Rtr. Akila Nishan
Rotaract Club of UCSC

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Shamalky Fernando
(Co-Director of Environment Services 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. M.I. Fathima
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Naduni Anjana
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments