දයාබර මෝහීණීයේ,

 

21වෙනි සියවසේ
කාන්තා පරාණෙකින්
කිසිදා නොදුටු,
දැකීමට ද බලාපොරොත්තු නොවන,
ඇය වෙත
පණිවිඩයක්…

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Yasali Dulhara
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments