නොරිදවා ඉන්නට හේතු මවනා ප්‍රේමය

 

“ප්‍රේමයේදී සියල්ලන් වාසනාවන්තයින් ලෙස හැඟුනෙමි”

Written By:

 

 

 

 

Upeksha Bhagyani
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Nirushika Sandeepani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments