මගහල සෙනෙහස

 

ඉදින් මගෙ කටකාර හිතවත,
ආයෙ හිදිමුද
 පෙර සේම අප….

Written By:

 

 

 

 

Kavishka Rathnayake
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Geesha Gamage
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments