මතක වරුසා

 

මැලවූ කොපුල් සහ වියැළුනු දෙතොල් නියං සමයෙන් මුදවන එකම වරුසාව මතක මිරිකා ගලන කඳුළු වරුසායි……

Written By: –

 

 

 

 

Nirasha Henadeerage
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Sethmi Navoda
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Geesha Gamage
(Junior Blog Team Member 2023-24)

 

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments