මතුවන නටඹුන්

 

මං බය වුණා ඒ මාළිගාව නැවත
ගොඩනගන්න
එකම දිශාවකින් හමන සුළඟ
මට මතක් කළේ එකම කුණාටුවක්

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Yasali Dulhara
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
K Thejitha

😍