මන් බලන් හිටියා

 

බලා හිදීමත්, නැවතුමත්, රැදී සිටීමත් ආදරයයි…. ඉතින් කම් නෑ අහිමි වුවත්…. ඇස්වලින් වචන කරයි ඒ ආදර…Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Sethmi Navoda
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Nirushika Sandeepani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments