මේ රැය ආගන්තුකයි බොහොම

 

වචනෙන් නොකියන බොහෝ දේ හිතින් දැනෙන්න ඉඩ දෙද්දි…
ඒක පාර්ශවීයව ආදරේ දුර ගමන් චාරිකා වෙලා එක හිතක් මැද්දෙ සිර වෙන තරමට ම

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Sethmi Navoda
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Geesha Gamage
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments