රැදෙන්නට නුඹ ලඟින් පතමි මම පෙම් සිතින්

 

ආදරණීය හැඟීමක ගුලි වෙමින්…
තැනූ කවියකි ආදරේ පිරි සිතින්…

Written By:

 

 

 

 

Upeksha Bhagyani
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Nirushika Sandeepani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments