ලියා දී මං මගේ ප්‍රේමය

 

මා ඇයට මගේ හදවත දුනි. දැන් නැවතත් අහිමි වූ මා සොයා ගත යුතු ය. ඉතිං නුඹට ලියූ හදවතේ එකදු පිල්ලමක්වත් වෙනස් නොවේ…

Written By: 

 

 

 

 

Rtr. Dunith Desitha
University of Colombo – Faculty of Technology

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Sethmi Navoda
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Nirushika Sandeepani
(Blog Team Member 2023-24)

 

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments