ලෝක වැඩිහිටි දිනය

 

කුසට අහරක් නොමැතිව දරුවන් එන මග නෙත් රකින
අහිංසක මව්පියන්
සුවෙන් සතුටින් ම
ජීවිත සැදෑව
ගත කරනු ඇති….

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments