වටිනාකම

 

ඉතින්,
වටිනාකම නොදන්නා මිනිසුන්ට වටිනාම දේවල් වරකට හෝ මගහැරිය යුතුමයි…

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Rusiru Dhananjaya
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Lakna Harindi
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments