වැස්ස

 

නුඹව හිමි වීම මට ප්‍රේමය කියා දුනි…….
නුඹව අහිමි වීම් මට ජීවිතය කියා දුනි…….

Written By: –

 

 

 

 

Yukthi Palihakkara
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Sethmi Navoda
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Lakna Harindi
(Junior Blog Team Member 2023-24)

 

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments