විඩා බර වූ නෙත් යුග…

 

මගේම යැයි කියා කල ප්‍රේමය… මට අහිමි බව විඩාබර නෙත් යුග ලොවට කියා පෑ මුත්…. හිමිවීමම නොවෙයි ප්‍රේමය යන වග මගේ හිත කියා දුනි….

Written By: –

 

 

 

 

Nirasha Henadeerage
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Sethmi Navoda
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Lakna Harindi
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments