විසි කරන්නද ඉතින් මේ හිනා වෙස් මූණ

 

ඔබ නැතුව මන් දන්නේ නෑ හිනා වෙන්න…
ඔබ නොඉල්ලුවත් මන් බලෙන් ම ඔබට දුන් මගේ හිනාව ආයෙමත් මට ගෙනැවිත් දෙන්න…

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Geesha Gamage
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments