සුදු කමිස

මෙතෙක් කල් මවාගෙන පෙම් කළ
සුදු කමිසය දැන් මා දෑස් ඉදිරියේය

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Shamalky Fernando
(Co-Director of Environmental Services 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments