හදේ සිතුම් පොදි බැඳන්

 

මගේම යැයි කියා කල ප්‍රේමය… 
මට අහිමි බව විඩාබර නෙත් යුග ලොවට කියා පෑ මුත්….
හිමිවීමම නොවෙයි ප්‍රේමය යන වග මගේ හිත කියා දුනි….

Written By: –

 

 

 

 

Nirasha Henadeerage
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Ushanth Jayakumar
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Nirushika Sandeepani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments