හිංසනය දුරලමු, සිනහවම පතුරවමු, අනුන් යහපත පතන, ලෝකයක් ගොඩනගමු…

 

හිංසාව අතහැර සිනාව පතුරද්දී
මේ ලෝකේ තව තවත් ලස්සන වෙයි…
කුරිරු මහ නපුරු කම්
මැකී යයි සදහට ම….

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments