අහිමි ස්නේහය

 

හීත හිරිකඩ වැටුනාට මොකද
මම තාම පාරේ මග රකිනවා
සීත සුළඟක් දැනුනට මොකද
හිත තාම උණුහුම විඳිනවා…….

Written By: –

 

 

 

 

Nirasha Henadeerage
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Sethmi Navoda
(Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Geesha Gamage
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mandini Gabadage

🥺❤️