නිදහස

 

දුර ඈත ඉගිලෙන්න ආස වූවට හිතට…
ඉවසන්න ලැබෙන තුරු සවිය ශක්තිය යසට…

Written By:-

W.M.G.N Madhubhashini

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments