නුඹව තව සොයමි මම

 

සිහිනෙකින් හෝ නුඔව සනසනු හැකි නම්, සදා මා නින්දෙම හිඳින්නම්…

Written By:

 

 

 

 

S.M.T.T. Samarathunga
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Ushanth Jayakumar
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Geesha Gamage
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sangeeth

Felt ♥️