සීත සුළං රැලි හමන විට….

 

රැයේ නිහැඩියාව සරසමින් මෝදු වන සදවතේ සදරැසින් සිසිල් වන ගහ කොල වනපොව්වන් ඇතුළු මනුසතුන්ගේ සිත් සතන්හි කැකෑරෙන ඒ හඩට සවන් දෙන්න
හැමදාම පායා ගුවන් ගැබ සරසන්න…

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments