මරියා

 

දිය වැල් තාලයට ගැස්සෙයි ඔරු කබල,
ඒත් තනි සටහනක පොර බදී ලී හබල…
දිය පට්ට කර ගැටත් එක්ක පෙම් කතාවක් සුලබ ….
මරියනි නුඹ තවම නුදුටුවේද අපේ ගිනි කන්ද…

Written By:

 

 

 

 

Methma Lakshani
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Shamalky Fernando
(Co-Director of Environment Services 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. M.I. Fathima
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Naduni Anjana
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments