ළපටි හදක රෝස කටුව ගෙන කවි ලීවද… ආල නුරා පා මා අතහැර දැන් ඔය යනවද…

 

සොඳුරු පෙමක අඳුරු කොදෙව්වක් දකින්නට…
කිසිදා එහි නොයන්නට…
එක්වන්න……

Written By:

 

 

 

 

Rtr. Kaveesha Hansi
Rotaract Club of University of Colombo, Faculty of Arts

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Nirushika Sandeepani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments