311

 

අකුරට ගිය දවසෙ පටන් මියැදෙන තුරු
දුක සැප සතුට දිනුම් පැරදුම් අභියෝග හමුවේ
අපිව තනි නොකරන
සැබෑ මිතුදම් අගයන්නට…….

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments