ආදරේ වැඩි කමට මට වෙච්ච අකරතැබ්බ

 

පැටවුන් දැතට ගන්නා හැම කල්හිම අතින් ගිලිහි වැටුණේ ආදරෙ වැඩි නිසාමදෝ…

Written By:

 

 

 

 

Guwani Gihansa

Audio By:

 

 

 

 

Rtr. Shamalky Fernando
(Co-Director of Environment Services 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. M.I. Fathima
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Naduni Anjana
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Guwani Gihansa

Thank you for choosing this guys… 🙈🥰