තනිකම ඇබ්බැහියක් ද?

රහසේ මටම කොදුරා සිත කියනකොට…
තනිකම සොඳුරු හැගුමක් බව විටින් විට…
තැති ගත් නමුදු මොහොතක් හිත නිමේෂෙක…
ඇබ්බැහියක් ද තනිකම සුව දැනෙනකොට…

 

Written By:-

W.M.G.N Madhubhashini

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments