තාත්තා

තාත්තේ…….
කියන්න මට……
අසීමිතව,කොන්දේසි විරහිතව
ආදරේ කරන්නෙ කොහොමද ඔච්චර……

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Nirushika Sandeepani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Onasha Fernando

♥️♥️ 🥺 🥺 🥺

Nirushika Sandeepani

❤️❤️