දනිමි ප්‍රේමය යැයි

 

ප්‍රේමයෙන් බලමි
නිතරම සොයමි
දිවි ඇති තෙක් ආදරය
ඔබ නමට ලියමි…

Written By:

 

 

 

 

Rtr. Shamalky Fernando
(Co-Director of Environment Services 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Ushanth Jayakumar
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Geesha Gamage
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments