භූම දාණේ

 

හැගීම් මැරුණු පසු
මිනිස් ආත්මයක්
හුදෙක් ඇවිදින
මළරුවක් වැනි….

Written By: –

 

 

 

 

Nirasha Henadeerage

Spread the love
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Akila

Wow…keep writing nirashaaaa🏂❤️