ලෝක සත්ව දිනය

 

අපූර්ව චමත්කාරයන් මවන
ගංගා ඇළ දොළ වන පෙත්
සුන්දරත්වයෙන් නහවන
අපූර්ව සත්ත්ව පරපුර…

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments