ලෝක ළමා දිනය

 

උස් මහත් පන්ති භේද නොතකා මෙලොව වසන සෑම දරුවෙකුගේ ම ජීවන අයිතීන් සම සේ සුරකිමු….

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Kumudu Lakshani
(Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments