සත්තයි මගෙ මැණික

 

(ආදරයට ආදරෙන් ඉන්නවනම් හැමදාම තියේවි වැලන්ටයින් සැමරුම්……)

Written By:

 

 

 

 

Shehani Sanjana
University of Colombo – Faculty of Management and Finance

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Ushanth Jayakumar
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Lakna Harindi
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments