අවැසි මොහොතක නුඹ ලඟින් ඉන්නම්

 

සමහර මිනිස්සු තමන්ගෙ මුලු කාලයම එක හිතක් වෙනුවෙන් වැය කරල ඒ හිත තමන්ගෙම වෙයි කියල හිතාගෙන සීමාවක් නැතුව ආදරේ කරනව. දවසක අහිමි උනොත් තමන් කඩාගෙන වැටෙන බව තනිවෙන බව දැන දැනම හේතු නැතුව ආදරේ කරනව…

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Rusiru Dhananjaya
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Pamodi Hewawasam
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Edited By:

 

 

 

 

Rtr. Lakna Harindi
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments