අපිට අපි ඉන්නවා

 

මගේ දුක් අපේ දුක් වෙන, මගේ සතුට අපේ සතුට වෙන, ප්‍රේමය කියන්නෙ ම අනෙකා වෙනුවෙන් කිසිවක් බලාපොරොත්තු නොවී ඉන්න අමුතු බැඳීමක්…

Written By: –

 

 

 

 

Rtr. Rusiru Dhananjaya
(Junior Blog Team Member 2023-24)

Spread the love
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments